HOME > 학회소개 > 학회소개
 
 
주 관 기 관 : 한국노동경제학회
   
설 립 년 도 : 1976년 4월
   
대 표 자 명 : 김 승 택 (한국노동연구원)
   
주 소 : 세종특별자치시 시청대로370 경제정책동 한국노동연구원 503호
   
Tel. 010-7250-8419
   
E - m a i l : kleapc@naver.com
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Copyright © 1997~2021 THE KOREAN LABOR ECONOMIC ASSOCIATION All right reserved
한국노동경제학회 세종특별자치시 시청대로370 국책연구단지 경제정책동 한국노동연구원 503호
Tel. 010-7250-8419 E-mail : kleapc@naver.com